آنالیز کیفیت DNA اسپرم

نام آزمایش بررسی Sperm DNA Fragmentation (آنالیز کیفیت DNA اسپرم)
نام بخش سیتوژنتیک مولکولی
نوع نمونه اسپرم (مایع منی)
شرایط نگهداری

نمونه کمتر از ۲۴ ساعت باید به مرکز ژنتیک ارسال گردد.

حتما در ۲۰- فریز شود.

موارد درخواست

سقط مکرر همسر

توقف توسعه رویانی

افرادی که ناباروری با علت ناشناخته دارند

عدم موفقیت  روش های لقاح آزمایشگاهی

سن بالا

مردان مبتلا به واریکوسل

پارامترهای ضعیف سیمن

افرادی که در معرض آلاینده های فیزیکی و شیمیایی قرار دارند

مردان خواهان فرزند پس از یک دوره پرتو درمانی یا شیمی درمانی

روش SDFA
زمان انجام آزمایش ۷-۵ روز