بررسی ژن HER-2

نام آزمایش بررسی امپلیفیکاسیون ژن HER-2
نام بخش سیتوژنتیک مولکولی
نوع نمونه بافت پارافینه (FFPE)
شرایط نگهداری نمونه در دمای محیط نگهداری شود.
موارد درخواست

بیماران مبتلا به سرطان پستان یا معده

این آزمایش برای تصمیم گیری پزشک برای تجویز داروی هرسپتین ضروری است.

روش CISH یا FISH
زمان انجام آزمایش ۱۰-۷ روز