بررسی میکرودلیشن‌ها کروموزوم Y

نام آزمایش بررسی میکرودلیشن‌ها (ریز حذف‌های) کروموزوم  Y
نام بخش مولکولی
نوع نمونه ۵ میلی لیتر خون محیطی در لوله EDTA
شرایط نگهداری نمونه‌های خون در لوله های حاوی ماده ضد انعقاد EDTA جمع آوری و در جای خنک نگهداری شده و در اسرع وقت به آزمایشگاه منقل شود.
موارد درخواست مردان واجد اختلالات باروری (ناباروری در مردان)
روش استخراج DNA، آزمایش Multiplex PCR و  ژل الکتروفورز
زمان انجام آزمایش  ۷ الی ۱۰ روز کاری