نام آزمایش تشخیص انیوپلوئیدی کروموزومی با استفاده از تکنیک QF-PCR
نام بخش مولکولی
نوع نمونه پرزهای جفتی یا مایع آمنیوتیک
شرایط نگهداری در جای خنک نگهداری و به سرعت به آزمایشگاه منتقل شود
موارد درخواست تعیین وضعیت سریع انیوپلوئدی کروموزوم های ۱۳، ۱۸، ۲۱، X و  Y جنین در رابطه با سندروم های شایع مربوط به اختلالات تعدادی کروموزوم های ذکر شده
روش استخراج DNA، بررسی ناهنجاری های تعدادی کروموزوم های ۱۳، ۱۸، ۲۱، X و  Y با استفاده از تکنیک QF-PCR
زمان انجام آزمایش ۱ الی ۲ روز