تعیین توالی DNA

تعیین-توالی-DNA

تعیین توالی DNA

منظور از تعیین توالی چیست؟

یکی از مهم ترین روش ها در تعیین توالی DNA  در زمینه ای زیست شناسی مولکولی به طوری که در نوکلئوتیدها در قطعه ای مشخص می نماید، را می توان به حساب آورد. امروزه به علت پیشرفته بودن تجهیزات پزشکی روش های مختلفی در جهت توالی DNA  وجود دارد که در زمینه ای تشخیص طبی و پزشکی از گستردگی زیادی برخوردار شده است.

توالی DNA به معنی تعیین نظم چهار بلوک ساختمانی شیمیایی است – به نام “پایه” – که مولکول DNA را تشکیل می دهند. این دنباله به دانشمندان نوعی اطلاعات ژنتیکی را که در یک بخش خاص DNA منتقل می کند، را می رساند. به عنوان مثال، دانشمندان می توانند اطلاعات توالی را برای تعیین این که کدام جاندارهای DNA شامل ژن ها هستند و در چه سطحی از دستورالعمل های نظارتی استفاده می کنند، را نمایان می کند و یا ژن ها را روشن یا خاموش می نمایند. علاوه بر این، و مهم تر از همه، اطلاعات توالی می تواند تغییرات در یک ژن را ایجاد کند که ممکن است باعث بیماری شود. در DNA اسپلیکس دوگانه، چهار پایه شیمیایی همیشه با یک فرد مشابه برای تشکیل “جفت پایه” پیوند می دهد. آدنین (A) همواره با تیمین (T) جفت می شود؛ سیتوزین (C) همیشه با گوانین (G) جفت می شود. این جفت سازی اساس مکانیسم است که مولکول های DNA در هنگام جدا شدن سلول ها کپی می کنند و جفت شدن نیز روش هایی است که بیشتر آزمایشات توالی DNA انجام می شود. ژنوم افراد شامل حدود ۳ میلیارد جفت پایه است که دستورالعمل های ساخت و نگهداری اشخاص را بیان می کند.

تعیین-توالی-DNA

توالی DNA جدید چگونه است؟

پیشرفت های تکنولوژیکی و افزایش روبه سرعت و کاهش هزینه ها به نقطه ای که ژن های فردی می توانند به طور مرتب تکرار شوند، و بعضی از آزمایشگاه ژنتیک می توانند بیش از ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد پایگاه در سال داشته باشند، را به اجرا درمی آورند.

آیا تکنولوژی توالی جدیدتر در حال توسعه است؟

یک تکنولوژی توالی جدید شامل تماشای مولکول های پلیمراز DNA است، زیرا آن ها DNA را کپی می کنند. همان مولکول هایی که نسخه های جدیدی از DNA را در سلول های ما ایجاد می نمایند. با یک دوربین فیلمبرداری و میکروسکوپ بسیار سریع و ترکیب رنگ های مختلف رنگ های روشن، ، T، C و G. این روش اطلاعات متنوع و بسیار ارزشمند را فراهم می کند از آنچه که توسط سیستم های سازمانی که در بیشتر موارد استفاده می شوند، را ارائه خواهد داد.

در آزمایشگاه ژنتیک سیتوژنوم تمام آزمایشات و تست های لازم قبل از بارداری و آزمایشات ژنتیک انجام می شود .دقت و صحت نتایج در آزمایشات امری مهم است در نتیجه در انتخاب آمایشگاه دقت کنید . شما می توانید برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیرید :

تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۶۳۱۱۹۷

برخی از مطالب مفید و مرتبط در رابطه با هفته های بارداری

هفته سی و یکم بارداری

هفته بیستم بارداری

هفته شانزدهم بارداری

هفته بیست و نهم بارداری

مشاوره ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک

آزمایش بی خطر نیفتی

با تشکر مدیریت سایت مشاوره ژنتیک سیتوژنوم