شکست های کروموزومی

نام آزمایش بررسی حساسیت پرتوی (شکست های کروموزومی)
نام بخش سیتوژنتیک
نوع نمونه خون
شرایط نگهداری

در زمان نمونه گیری حداقل ۵ روز از مصرف آنتی بیوتیک گذشته باشد

نمونه کمتر از ۲۴ ساعت باید به مرکز ژنتیک ارسال گردد.

نمونه در دمای خنک نگهداری گردد (از یخ زدگی نمونه جدا جلوگیری شود).

موارد درخواست

افراد دچار یا مشکوک به:

آتاکسی تلانژکتیازی

سندروم کوکایین

آنمی فانکونی

سندروم روبرت

نقص ایمنی مرکب

اختلال در یادگیری

ضعف عضلانی

نقص سیستم ایمنی

حساسیت به پرتوهای یونساز

حساسیت به پرتو فرا بنفش

حساسیت به داروهای شیمی درمانی

روش کشت سلولی
زمان انجام آزمایش ۱۴-۷ روز