پلی مورفیسم فاکتور انعقادی‌ II – پروترومبین

نام آزمایش پلی مورفیسم فاکتور انعقادی‌ II – پروترومبین
نام بخش مولکولی
نوع نمونه ۵-۳ میلی لیتر خون محیطی در لوله EDTA
شرایط نگهداری نمونه‌های خون در لوله های حاوی ماده ضد انعقاد EDTA جمع آوری و در جای خنک نگهداری شده و در اسرع وقت به آزمایشگاه منقل شود.
موارد درخواست

سابقه ترومبوز وریدی در سنین زیر ۵۰ سال

سابقه بروز ترمبوز وریدی در یکی از خویشان نزدیک

سابقه اسکیمی یا سکته های خفیف

سابقه مرگ جنین یا سقط مکرر

روش استخراج DNA، آزمایش RFLP PCR  و ژل الکتروفورز
زمان انجام آزمایش  ۱۰الی ۱۴ روز کاری