کاریوتایپ خون

نام آزمایش کاریوتایپ خون
نام بخش سیتوژنتیک
نوع نمونه ۵ سی سی خون محیطی در لوله هپارینه (درب سبز)
شرایط نگهداری

نمونه کمتر از ۲۴ ساعت باید به مرکز ژنتیک ارسال گردد.

نمونه در دمای خنک نگهداری گردد (از یخ زدگی نمونه جدا جلوگیری شود).

موارد درخواست

بررسی پیش از ازدواج

بررسی پیش از بارداری

سابقه سقط یا فرزند معلول

آمنوره (اختلال در عادت ماهیانه)

تاخیر در رشد

ابهام جنسی

علایم ظاهری مشکوک

روش کشت سلولی
زمان انجام آزمایش ۱۰-۷ روز