کاریوتایپ مایع آمنیوتیک

نام آزمایش کاریوتایپ مایع آمنیوتیک
نام بخش سیتوژنتیک
نوع نمونه ۲۰ سی سی مایع آمنیوتیک
شرایط نگهداری

نمونه گیری باید توسط متخصص زنان یا مراکز تصویربرداری صورت پذیرد.

نمونه کمتر از ۲۴ ساعت باید به مرکز ژنتیک ارسال گردد.

نمونه در دمای خنک نگهداری گردد (از یخ زدگی نمونه جدا جلوگیری شود).

موارد درخواست

مشاهده ریسک در غربالگری

سابقه سقط یا مشکل در بارداری قبلی

سابقه بیماری ژنتیکی در خانواده

سونوگرافی غیرطبیعی

تعیین جنسیت

سن بالای مادر

روش کشت سلولی
زمان انجام آزمایش ۲۱-۱۴ روز