کاریوتایپ مغز استخوان

نام آزمایش کاریوتایپ مغز استخوان
نام بخش سیتوژنتیک
نوع نمونه مغز استخوان
شرایط نگهداری

نمونه کمتر از ۲۴ ساعت باید به مرکز ژنتیک ارسال گردد.

نمونه در دمای خنک نگهداری گردد (از یخ زدگی نمونه جدا جلوگیری شود).

موارد درخواست

بیماران مبتلا به انواع لوسمی (سرطان خون)

این آزمایش برای تشخیص یا تاثیر درمان و روند درمان بیماری انجام می شود.

روش کشت سلولی
زمان انجام آزمایش ۱۰-۵ روز