کاریوتایپ پرز جفتی

نام آزمایش کاریوتایپ پرز جفتی
نام بخش سیتوژنتیک
نوع نمونه پرز جفتی
شرایط نگهداری

نمونه کمتر از ۲۴ ساعت باید به مرکز ژنتیک ارسال گردد.

نمونه در دمای خنک نگهداری گردد (از یخ زدگی نمونه جدا جلوگیری شود).

موارد درخواست

مشاهده ریسک در غربالگری

سابقه سقط یا مشکل در بارداری قبلی

سابقه بیماری ژنتیکی در خانواده

تعیین جنسیت

سن بالای مادر

روش کشت سلولی
زمان انجام آزمایش ۲۱-۱۴ روز