می تونی بحث درباره بررسی جهش V617F در ژن (JAK2 (MPD را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!