می تونی بحث درباره فون ویلبراند چیست؟ چه کسانی به آن مبتلا می شوند؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!