می تونی بحث درباره نوروپاتی حسی و اتونوم ارثی نوع 3 چیست؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!