می تونی بحث درباره تخم مرغی شدن گلبول قرمز یا الیپتوسیتوز ارثی چیست؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!