می تونی بحث درباره هموگلوبینوپاتی ها چه هستند و به چه علت ایجاد می شوند؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!