انجام آزمایش در ماه مبارک رمضان

انجام آزمایش در ماه مبارک رمضان

انجام آزمایش در ماه مبارک رمضان

انجام آزمایش در ماه مبارک رمضان چگونه است؟ حکم خون دادن در حالت روزه به هر قصدی که باشد، با توجه به آثاری که برای انسان دارد، مکروه است و در مواردی دیگر حرام و البته گاهی هم نه مکروه است و نه حرام .

در نتیجه اگر خارج کردن خون از بدن از روی قصد باشد و باعث ایجاد ضعف در فرد گردد. برای روزه دار کراهت دارد. اگرچه با قصد حجامت باشد و یا برای آزمایش خون یا حتی اهدای خون. در کراهت داشتن فرقى بین ماه رمضان و غیر رمضان نیست، اگر چه کراهت در ماه رمضان شدیدتر است.

اگر خون دادن در ماه رمضان باعث بی هوشی در فرد شود، موضوع متفاوت است. در این مورد روزه ی روزه دار صحیح نمی باشد. در حالت کلی می توان گفت که خون گرفتن در ماه مبارک رمضان، اگر ضرورتی برای انجام آن نباشد، و فرد بداند که این کار موجب باطل شدن روزه می گردد، حرام می باشد .

همین طور سوال دیگری که در ماه مبارک رمضان پیش می آید این است که چگونه با ارائه نمونه برای آزمایشگاه همچنان روزه ی روزه دار حفظ شود؟ انجام آزمایش در ماه مبارک رمضان در چه شرایطی امکان پذیراست؟

همان طور که می دانید، ناشتا بودن فرد مورد آزمایش یکی از ارکان اصلی برای نمونه گیری می باشد. در نتیجه بهتر است زمان نمونه گیری را با توجه به روزه دار بودن فرد، در زمان نزدیک به افطار قرار دهید .

می دانیم که این راه حل برای تمام آزمایشات جواب گو نمی باشد. به عنوان مثال در آزمایشات هورمونی که زمان نمونه گیری حتماً باید ۸ صبح باشد. در این زمان میزان کورتیزول و برخی دیگر از ویژگی های فرد در حالت مناسب است. یا به عنوان نمونه ای دیگر برخی هورمون های دیگر از جمله ACTH دارای ریتم های روزانه می باشد و در ساعات مختلف روز میزان متفاوتی دارند و حتماً باید در صبح نمونه گیری صورت گیرد.


راههای ارتباط با ما


Leave A Comment