جهش تغییر چارچوب

جهش تغییر چارچوب

جهش تغییر چارچوب (frameshift mutation) نوع خاصی از جهش ژنتیکی است که طی آن بازهای آلی به توالی DNA اضافه یا از آن کم می شوند. در نتیجه این نوع جهش، ساختار سه گانه کدون ها (codons) تغییر می کند و موجب ترجمه متفاوت نسبت به نسخه اصلی می گردد.…
Read More
بیان ژن به چه معناست؟

بیان ژن به چه معناست؟

بیان ژن (Gene expression) فرآیندی است که طی آن اطلاعات رمز گذاری شده در یک ژن فعال شده و شروع به کار می‌کند. بیان ژن از طریق رونویسی مولکول‌های RNA که پروتئین‌ها را کد می‌کنند یا مولکول‌های RNA غیر کدکننده انجام می‌گیرد. به عبارتی ساده‌تر بیان ژن به عنوان یک…
Read More