بیماری پروانه ای eb

بیماری پروانه ای eb

بیماری پروانه ای eb بیماری پروانه ای eb یا اپیدرمولیز بولوسا (EB) چیست؟ این بیماری که اصطلاح پزشکی آن اپیدرمولیز بولوسا است و ممکن است این روزها نام آن را شنیده باشید، در بافت های پوستی مشکلاتی را ایجاد می کند و در غشای مخاطی تاول به وجود می آورد. از هر پنجاه هزار کودک […]
Read More