موتاسیون یا واریانت

موتاسیون یا واریانت

موتاسیون یا واریانت به چه معناست؟ موتاسیون (Mutation) یا “جهش” به معنای ایجاد یک تغییر دائمی در توالی نوکلئوتیدی DNA، یک یا چند ژن می‌باشد. جهش‌ها گاهی می‌توانند در تعداد یا ساختار یک یا چند کروموزوم نیز تغییر ایجاد نمایند. شواهد و گزارشات علمی نشان می‌دهند که بسیاری از موتاسیون‌ها می‌توانند بیماری‌زا باشند. علت موتاسیون […]
Read More