سندروم پلاژیوسفالی یا بدشکلی سر در نوزادان (سر صاف در نوزادان)

سندروم پلاژیوسفالی یا بدشکلی سر در نوزادان (سر صاف در نوزادان)

سندروم پلاژیوسفالی یا بدشکلی سر در نوزادان (سر صاف در نوزادان) چیست؟ سندروم پلاژیوسفالی زمانی ایجاد می شود که در سر نوزاد ناحیه ای صاف یا تخت در جمجمه مشاهده می شود. این شرایط می تواند باعث نامتقارن نشان دادن سر کودک شود. برخی اینگونه توصیف می کنند که وقتی سر از بالا مشاهده می […]
Read More