هفته پانزدهم بارداری

هفته پانزدهم بارداری

هفته پانزدهم بارداری

هفته پانزدهم بارداری هفته پانزدهم بارداری ، گوش جنین به طور کامل توسعه خواهد یافت تا بتواند صدای مادر را به وضوح بشنود. در طی این هفته، جنین قادر به تشخیص صدای مادراز صداهای اطراف محیط خود خواهد بود. ریه های جنین نیز رشد می کنند اما در قالب کیسه های هوا و با کمک […]
Read More