آتاکسی فرد ریش

آتاکسی فرد ریش

آتاکسی فرد ریش آتاکسی فرد ریش یک بیماری موروثی است و به صورت ارثی به فرد منتقل می شود. این بیماری به طور تدریجی سیستم عصبی فرد را تخریب می کند. در این نوع بیماری عضلات بدن به صورت نامیزان و خشک حرکت می کنند، در حقیقت آتاکسی از عدم هماهنگی حرکات بدن ناشی می […]
Read More