آزمایش های ژنتیک مولکولی

آزمایش های ژنتیک مولکولی

در این مرکز آزمایش های ژنتیک مولکولی به شرح زیر انجام می شود:


بررسی ناهنجاری تعدادی در کروموزوم های 13، 18، 21 و جنسی به روش QF-PCR


بررسی ناهنجاری تعدادی در کروموزوم های 13، 18، 21 و جنسی به روش MLPA


بررسی ریزحذف در کروموزوم Y


بررسی فاکتورهای انعقادی


بررسی سندورم X شکننده به روش مولکولی


بررسی BCR-ABL کیفی


بررسی BCR-ABL کمی


بررسی جهش JAK2 V617F


بررسی جهش CALR


بررسی جهش MPL W515L


بررسی جهش T315I


بررسی حساسیت به داروی 5-FU


بررسی KRAS و NRAS


بررسی جهش BRAF V600E


بررسی جهش C-Kit


بررسی 29 جهش در EGFR


بررسی جهش EGFR-T790


بررسی EML4-ALK


بررسی جهش‌های IDH1 و IDH2


بررسی حساسیت به داروی Irinotecan


بررسی متیلاسیون MGMT


بررسی ناپایداری ریزماهوارک‌ها (MSI)


بررسی جهش‌های CF


بررسی  20 ژنوتیپ HPV