آزمایش های ژنتیک مولکولی

در این مرکز آزمایش های ژنتیک مولکولی به شرح زیر انجام می شود:

بررسی ناهنجاری تعدادی در کروموزوم های 13، 18، 21 و جنسی به روش QF-PCR

بررسی ناهنجاری تعدادی در کروموزوم های 13، 18، 21 و جنسی به روش MLPA

بررسی ریزحذف در کروموزوم Y

بررسی فاکتورهای انعقادی

بررسی سندورم X شکننده به روش مولکولی

بررسی BCR-ABL کیفی

بررسی BCR-ABL کمی

بررسی جهش JAK2 V617F

بررسی جهش CALR

بررسی جهش MPL W515L

بررسی جهش T315I

بررسی حساسیت به داروی 5-FU

بررسی KRAS و NRAS

بررسی جهش BRAF V600E

بررسی جهش C-Kit

بررسی 29 جهش در EGFR

بررسی جهش EGFR-T790

بررسی EML4-ALK

بررسی جهش‌های IDH1 و IDH2

بررسی حساسیت به داروی Irinotecan

بررسی متیلاسیون MGMT

بررسی ناپایداری ریزماهوارک‌ها (MSI)

بررسی جهش‌های CF

بررسی 20 ژنوتیپ HPV