پرسش های متداول

پرسش های متداول

پرسش های متداول

در این صفحه قصد داریم به برخی از سوالات شما عزیزان پاسخ دهیم. روی سوال کلیک کرده و پاسخ خود را دریافت نمایید.

پرسش های متداول

غربالگری پیش از تولد چیه؟


چرا در بعضی از بارداری ها خطر ناهنجاری کروموزومی بیشتر است؟


آمنیوسنتز چیست؟


کاریوتایپ چیست؟


تشخیص ژنتیکی پس از تولد چیست و در چه مواردی انجام می‌شود؟


در چه وضعیت‌هایی کاریوتایپ توصیه می‌شود؟


سندروم داون (تریزومی ۲۱) چیست؟


سندروم ادوارد (تریزومی ۱۸) چیست؟


سندروم پاتو (تریزومی ۱۳) چیست؟


ناهنجاری های کروموزومی جنسی جنین چیست؟


تریزومی ۱۶ چیست؟


تریزومی ۲۲ چیست؟


سندروم ترنر X45 چیست؟


سندروم کلاین فلتر XXY47 چیست؟


ژنتیک مولکولی چیست؟


QF-PCR چیست؟


ریز حذف های کروموزوم Y چیست؟


ترومبوفیلی و اهمیت بررسی آن چیست؟


سیتوژنتیک مولکولی چیست؟


FISH چیست؟


اهمیت تشخیص امپلیفیکاسیون HER2 با روش دو رگ گیری در جا (CISH / FISH) در چیست؟


در چه مواردی آزمایش فراگمنتاسیون DNA اسپرم توصیه می شود؟


اهمیت دزیمتری بیولوژیک و بیومانیتورینگ سیتوژنتیکی در چیست؟


سندروم های ناپایداری کروموزومی کدامند؟


آنمی فانکونی (Fanconi anemia) چیست؟


آتاکسی تلانژکتیازی (Ataxia Telangiectasia) چیست؟


سندروم بلوم (Bloom’s syndrome) چیست؟