آزمایش ها

آزمایش ها

در حال حاضر آزمایش های زیر در آزمایشگاه سیتوژنوم انجام می شود

کلیه آزمایش های ژنتیک در مرکز ژنتیک پزشکی سیتوژنوم قابل انجام می باشد. همچنین خدمات مشاوره ژنتیک توسط کادر باتجربه و کارشناسان مربوطه در این مرکز ارائه می شود.


بررسی های سیتوژنتیکی بر روی نمونه خون

بررسی کروموزومی بر روی نمونه های جنینی


تهیه کاریوتایپ با روش نواربندی برای انواع اختلالات تعدادی و ساختاری کروموزوم ها برای موارد زیر:

تغییرات تعدادی و ساختمانی کروموزومی در افراد خویشاوند، پیش از ازدواج

تغییرات تعدادی کروموزوم های جنسی و کروموزوم های اتوزوم

تشخیص جابجایی ها (translocations)، واژگونی ها (inversions) و میان جاگیری ها (insertions)

تعیین جنسیت

امکان بررسی تغییرات تعدادی کروموزوم ها با روش FISH  و QF-PCR برای نتیجه گیری سریع وجود دارد اما تایید نهایی نتیجه منوط به کاریوتایپ می باشد.


بررسی سندروم های ناپایداری کروموزومی


آتاکسی تلانژکتیازی، سندروم شکنندگی Nijmegen (NBS)

سندروم بلوم، آنمی فانکونی

سندروم ICF ، سندروم روبرت


بررسی امپلیفیکاسیون HER2 در بافت سرطان پستان با روش CISH/FISH

بررسی امپلیفیکاسیون HER2 در بافت سرطان معده و گوارش و بافت های دیگر سرطانی با روش CISH/FISH

بررسی دیپلوییدی و یا تریپلوییدی نمونه های بافتی مول با روش FISH


آزمایش های سیتوژنتیک


آزمایش های ژنتیک مولکولی


مشاوره