می تونی بحث درباره شناسایی ناقل در بیماری های اتوزوم مغلوب را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!