می تونی بحث درباره انار ، بیش از آنکه میوه باشد، داروست را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!