می تونی بحث درباره علت سندروم باردت بیدل چیست؟ چرا این بیماری بروز پیدا می کند؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!