تخم مرغی شدن گلبول قرمز یا الیپتوسیتوز ارثی چیست؟

تخم مرغی شدن گلبول قرمز یا الیپتوسیتوز ارثی چیست؟

الیپتوسیتوز ارثی (Hereditary elliptocytosis) یا اوالوسیتوز (ovalocytosis) یک گروه ناهمگن از اختلالات ارثی گلبول قرمز (RBC) است. در طی این اختلال، گلبول های قرمز خون با شکلی غیر طبیعی دراز و بیضی شکل بر روی اسمیر خون محیطی مشخص می شوند و موجب کم خونی همولیتیک می گردد. شدت علائم کم خونی همولیتیک در اثر […]
Read More