سیتوژنتیک مولکولی چیست؟

سیتوژنتیک مولکولی چیست؟

سیتوژنتیک مولکولی چیست؟

سیتوژنتیک مولکولی چیست؟ سیتوژنتیک مولکولی شامل کلیه جنبه های زیست شناسی کروموزوم و کاربرد تکنیک های سیتوژنتیک مولکولی در همه زمینه های زیست شناسی و پزشکی از جمله سازمان ساختاری و عملکردی کروموزوم و هسته، تغییر ژنوم، بیان و تکامل، ناهنجاری های کروموزومی و تغییرات ژنومی در ژنتیک پزشکی و ژنتیک تومور می باشد.

سیتوژنتیک مولکولی در درجه اول مجموعه بزرگی از تکنیک هایی را تعریف می کند که یا با کل ژنوم یا توالی DNA هدفمند خاص انجام می شود. مناطق موضعی شامل موارد زیر می شوند، اما محدود به این موارد نیستند:

  • سازمان ساختاری و عملکردی کروموزوم و هسته
  • تغییر ژنوم، بیان و تکامل
  • سیتوژنتیک مولکولی حیوانات و گیاهان و ژنومیک
  • ناهنجاری های کروموزومی و تغییرات ژنومی در ژنتیک بالینی
  • برنامه های کاربردی قبل از پیوند، تشخیص قبل و بعد از زایمان
  • برنامه های کاربردی در سیستم عصبی مرکزی، سرطان و تحقیقات خون شناسی

کروموزوم نسخه تغلیظ شده DNA است و حاوی دو کروماتید خواهری است. قسمت های مهم آن شامل مناطق سازمان دهنده سانترومر، تلومر و هسته است. بسته به مکانیسم، ناهنجاری های کروموزومی را می توان در گروه های عمده، ناهنجاری های عددی و ساختاری طبقه بندی کرد. عدم تفکیک کروموزوم ها یا تاخیر در آنافاز علت اصلی ناهنجاری های کروموزومی عددی است. ناهنجاری های ساختاری را می توان به عنوان ناهنجاری های متعادل و نامتعادل طبقه بندی کرد. ناهنجاری های ساختاری متعادل شامل جابجایی، درج و وارونگی است. ناهنجاری های ساختاری نامتعادل شامل حذف، تکثیر، نشانگر و کروموزوم های حلقه ای است. شناسایی این ناهنجاری های عددی و ساختاری تأثیر خود را در تشخیص سندرم ها، درک اثرات فنوتیپی ناهنجاری های کروموزومی، شناسایی تشخیص و پیش آگهی بدخیمی های خون شناختی یا تومورهای جامد می گذارد. از این منظر می توان گفت که شناسایی ناهنجاری های کروموزومی در چندین شرایط نقش مهمی دارد.

سیتوژنتیک چیست؟

Leave A Comment