ژنتیک مولکولی چیست؟

ژنتیک مولکولی چیست؟

ژنتیک مولکولی چیست؟

ژنتیک مولکولی چیست؟ ژنتیک مولکولی بررسی تغییرات در ژن ها در سطح مولکولی است. برای مثال بررسی جهش، بیماری‌های تک ژنی مانند ریز حذف‌های کروموزوم Y با روش‌های ژنتیک مولکولی تشخیص داده می‌شود.

اصطلاح ژنتیک مولکولی گاهی اوقات به یک تئوری اساسی اشاره دارد که ادعا می کند ژن ها تمام مراحل زندگی را از طریق تولید پلی پپتیدها هدایت می کنند، گاهی اوقات به یک تئوری اساسی متوسط تر در مورد بیان و تنظیم ژن ها در سطح مولکولی و گاهی اوقات به یک رویکرد تحقیقاتی که در کل استفاده می شود. علم زیست پزشکی که مبتنی بر استراتژی های تحقیقاتی استوار است که بر تئوری اساسی در مورد ژن ها پایه گذاری شده است. در این مقاله به طور خلاصه دانش بنیادی ژنتیک مولکولی گردآوری شده است.

اصطلاح ژنتیک مولکولی اکنون از بین رفته است زیرا ژنتیک معاصر کاملاً مولکولی است. ژنتیک از دو علم تشکیل نشده است، یکی مولکولی و دیگری غیر مولکولی. با این وجود، زیست شناسان عملی هنوز از این اصطلاح استفاده می کنند. در صورت انجام این کار، آن ها به طور معمول به مجموعه ای از تکنیک های آزمایشگاهی با هدف شناسایی و یا دستکاری بخش های DNA درگیر در سنتز مولکول های مهم بیولوژیکی مراجعه می کنند. دانشمندان غالباً در مورد کاربرد این تکنیک ها در سراسر علوم پزشکی زیست پزشکی صحبت می کنند. برای آن ها، ژنتیک مولکولی یک روش تحقیق است که شامل استفاده از روش های آزمایشگاهی و استراتژی های تحقیقاتی است. این رویکرد دانش اساسی را در مورد بیان و تنظیم ژن ها در سطح مولکولی پیش بینی می کند.

با این حال، علاقه فلسفی به ژنتیک مولکولی، نه بر رویکردهای تحقیقاتی یا روش های آزمایشگاهی، بلکه در تئوری متمرکز شده است. تحقیقات فلسفی اولیه مربوط به نظریه اساسی در مورد آرایش، بیان و تنظیم ژن ها بود. بیشترین توجه به مسئله تقلیل گرایی نظری بود. سوال انگیزشی مربوط به این بود كه آیا ژنتیك كلاسیك، علم T. H. Morgan و همكارانش به ژنتیك مولكولی كاهش می یابند. با ظهور ژنتیک رشد و زیست شناسی رشد، توجه فلسفی متعاقباً به سمت انتقاد از یک نظریه بنیادی مرتبط با ژنتیک معاصر تغییر کرده است. تئوری بنیادی نه تنها آرایش، بیان و تنظیم ژن ها بلکه نقش کلی ژن ها در ارگانیسم را شامل می شود. طبق تئوری بنیادی، ژن ها و DNA کلیه فرایندهای زندگی را با تهیه اطلاعاتی که توسعه و عملکرد ارگانیسم ها را مشخص می کند هدایت می کند.

سیتوژنتیک مولکولی چیست؟

Leave A Comment