علم ژنتیک چیست ؟

علم ژنتیک چیست ؟

علم زنتیک چیست ؟ شاید این سوال خیلی از افراد باشد. این مقاله توضیحات مختصری در رابطه با علم ژنتیک ارائه می کند. علم ژنتیک یکی از شاخه های رشته ی علوم زیستی می باشد. از ژنتیک به عنوان وراثت نیز نام برده می شود. در علم ژنتیک به مطالعه در رابطه ویژگی ها و صفات جانداران که می توانند از والدین به ارث برسند صحبت می شود. موضوع اصلی در بررسی های علم ژنتیک بیشتر انتقال، بیان و همچنین تکامل ژن ها می باشد. به مولکول هایی که وظیفه تکوین، کنترل و همچنین بررسی خصوصیات ظاهری موجدات زنده را دارند، ژن گفته می شود.

تاریخچه علم ژنتیک

مطالعه در رابطه با ژنتیک به صورت کاملا جدی تقریبا در دو قرن اخیر انجام می شود. در برررسی های ژنتیک این طور عنوان شده که، صفات مشخصی می توانند از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کنند. و البته فاکتورهای مشخصی دلیل بر بروز این صفات در جانداران می باشند. خوشبختانه این طور پیش بینی شده است که بتوانیم با کمک علم ژنتیک تمام بیماری های مربوط به ژنتیک را در سال های اخیر درمان کنیم.

علم ژنتیک را می توان درسه دسته بررسی کرد

ژنتیک مولکولی

در ژنتیک مولکولی به بررسی ماده ژنتیک می پردازند. در ژنتیک مولکولی با کمک در ان ای می توانیم اطلاعات خوبی از ساختارهای مولکولی به دست آوریم.

ژنتیک کلاسیک

ژنتیک کلاسیک بیشتر به بررسی تئوری کروموزومی وراثت می پردازد. به این صورت که ژن ها را به صورت خطی بر روی کروموزوم فرض می کنند. برای تعیین موقعیت نسبی در ژن ها می توانیم این کار را با کمک بررسی فراوانی هایی که ازآمیزش های خاصی ایجاد می گردند استفاده کنیم.

ژنتیک جمعیت

در این حیطه ازعلم ژنتیک بیشتر به بررسی تغییرات در فراوانی ژن ها می پردازند. البته باید گفت به دلیل پیشرفت های وسیعی که در این زمینه شده است تقریبا مرز بسیار مشخصی برای تفکیک این سه حوزه وجود ندارد. به این معنی که با کمک ژنتیک مولکولی هم می توان در رابطه با سختار و همچنین عملکرد کروموزوم ها به اطلاعاتی دست یافت. و هم چنین می تواند به نوبه خود کمک شایانی در رابطه با فهمیدن در رابطه با یک انتخاب طبیعی داشته باشد.


آزمایش های ژنتیک مولکولی


Leave A Comment