آنالیز کیفیت DNA اسپرم

آنالیز کیفیت DNA اسپرم

آنالیز کیفیت DNA اسپرم

نام آزمایشبررسی Sperm DNA Fragmentation (آنالیز کیفیت DNA اسپرم)
نام بخشسیتوژنتیک مولکولی
نوع نمونهاسپرم (مایع منی)
شرایط نگهدارینمونه کمتر از ۲۴ ساعت باید به مرکز ژنتیک ارسال گردد.
حتما در ۲۰- فریز شود.
موارد درخواست سقط مکرر همسر
توقف توسعه رویانی
افرادی که ناباروری با علت ناشناخته دارند
عدم موفقیت روش های لقاح آزمایشگاهی
سن بالا
مردان مبتلا به واریکوسل
پارامترهای ضعیف سیمن
افرادی که در معرض آلاینده های فیزیکی و شیمیایی قرار دارند
مردان خواهان فرزند پس از یک دوره پرتو درمانی یا شیمی درمانی
روش SDFA
زمان انجام آزمایش۷-۵ روز