بررسی جهش های پانل متداول سرطان ریه

بررسی جهش های پانل متداول سرطان ریه

بررسی جهش های پانل متداول سرطان ریه

بررسی جهش های پانل متداول سرطان ریه توسط آزمایشات ژنتیکی انجام می شود. سرطان ریه سلول غیر کوچک (NSCLC) اصطلاحی است برای بیماری ناشی از بیش از یک جهش ژنتیکی در ریه ها. آزمایش این جهش های مختلف می تواند بر تصمیمات و نتایج درمانی تأثیر بگذارد.

جهش های ژنتیکی چیست؟

جهش های ژنتیکی، چه ارثی و چه اکتسابی، در پیشرفت سرطان نقش دارند. بسیاری از جهش های درگیر در NSCLC قبلاً مشخص شده اند. این به محققان کمک کرده است داروهایی تولید کنند که برخی از آن جهش های خاص را هدف قرار دهند.

دانستن این که کدام جهش ها منجر به سرطان شما می شوند، می توانند به پزشک شما ایده دهند که این سرطان چگونه رفتار خواهد کرد و به تعیین داروی مناسب و موثر کمک می کند.

به همین دلیل است که آزمایش ژنتیکی پس از تشخیص NSCLC بسیار مهم است. این به شخصی سازی درمان شما کمک می کند. تعداد درمان های هدفمند برای NSCLC همچنان رو به رشد است.

چند نوع NSCLC وجود دارد؟
دو نوع اصلی سرطان ریه وجود دارد: سرطان ریه سلول کوچک و سرطان ریه سلول غیر کوچک. حدود 80 تا 85 درصد از کل سرطان های ریه NSCLC است، که می توان آن ها را به این زیرگروه ها تقسیم کرد:

آدنوکارسینوما در سلول های جوانی که مخاط را ترشح می کنند شروع می شود. این زیرگروه معمولاً در قسمتهای خارجی ریه یافت می شود. این بیماری در مردان بیشتر رخ می دهد. این بیماری به طور کلی یک سرطان آهسته در حال رشد استد.
کارسینوم سلول سنگفرشی در سلول های مسطح شروع می شود که داخل مجاری هوایی در ریه های شما قرار می گیرند. این نوع احتمالاً در نزدیکی راه هوایی اصلی وسط ریه ها شروع می شود.
سرطان سلولی بزرگ است که در هر نقطه از ریه ها شروع می شود و می تواند کاملاً پرخاشگر باشد.
زیرگروه های بعدی شامل کارسینوم آدنوسکوام و سرطان سارکوماتوئید است.

هنگامی که می دانید کدام نوع NSCLC را دارید، مرحله بعدی معمولاً تعیین جهش های ژنتیکی خاص است که ممکن است درگیر آن باشید.

آزمایش ژنتیکی بررسی جهش های پانل متداول سرطان ریه به شرح زیر انجام می شود:

نام آزمایشبررسی جهش های پانل متداول سرطان ریه
نام بخشمولکولی
نوع نمونهنمونه بافت توموری بصورت بلوک پارافینه
شرایط نگهداریدمای محیط
موارد درخواستپیش بینی پاسخ به درمان با TKI در NSCLC
روشاستخراج DNA، آزمایش PCR و تعیین توالی اگزون های۲۱-۱۸ ژن EGFR و یا روش Real-Time PCR و استفاده از تکنیک ARMS
استخراج RNA، سنتز cDNA، انجام RT-PCR و یا Real –Time PCR جهت بررسی فیوژن ALK-EML4
بررسی هر یک از ژنها بطور جداگانه مقدور است.
زمان انجام آزمایش۱۰ روز کاری

Leave A Comment