میکرودلیشن های کروموزوم Y

میکرودلیشن های کروموزوم Y

بررسی میکرودلیشن‌ها کروموزوم Y

نام آزمایشبررسی میکرودلیشن‌ها (ریز حذف‌های) کروموزوم Y
نام بخشمولکولی
نوع نمونه۵ میلی لیتر خون محیطی در لوله EDTA
شرایط نگهدارینمونه‌های خون در لوله های حاوی ماده ضد انعقاد EDTA جمع آوری و در جای خنک نگهداری شده و در اسرع وقت به آزمایشگاه منقل شود.
موارد درخواستمردان واجد اختلالات باروری (ناباروری در مردان)
روشاستخراج DNA، آزمایش Multiplex PCR و ژل الکتروفورز
زمان انجام آزمایش۷ الی ۱۰ روز کاری
دسته بندی : معرفی آزمایش ها