درمان آتاکسی مغزی نخاعی نوع 1

درمان آتاکسی مغزی نخاعی نوع 1

آتاکسی نخاعی نوع 1 یا SCA1 (Spinocerebellar ataxia type 1) یک بیماری ژنتیکی ارث پذیر نادر با الگوی توارث اتوزومال غالب (autosomal dominant) است که مانند سایر آتاکسی های نخاعی با علائم عصبی از جمله دیزارتری (dysarthria)، ساکادهای هایپرمتریک (hypermetric saccades) و آتاکسی راه رفتن و ایستادن (ataxia of gait and stance) مشخص می شود. […]
Read More