برای آبی شدن چشم بچه چه کار کنم؟

برای آبی شدن چشم بچه چه کار کنم؟

برای آبی شدن چشم بچه چه کار کنم؟

برای آبی شدن چشم بچه چه کار کنم؟ چه چیزی رنگ چشم کودک را تعیین می کند؟
به طور کلی، کودکان رنگ چشم خود را از والدین خود به ارث می برند، ترکیبی از رنگ چشم های مادر و پدر. رنگ چشم کودک با توجه به رنگ چشم والدین و این که ژن والدین ژن های غالب یا ژن های مغلوب هستند، تعیین می شود.

چشمان آبی در مقابل قهوه ای

در حالی که این غیرمعمول به نظر می رسد اما ممکن است والدین چشمی آبی صاحب فرزند چشم قهوه ای شوند. شاید رنگ چشم قهوه ای و سبز غالب به نظر برسند، اما حتی دو والد چشم قهوه ای می توانند یک نوزاد چشم آبی را داشته باشند، زیرا هیچ قاعده کامل 100 درصدی وجود ندارد. بنابراین باید همه احتمالات را در نظر گرفت.

اگر هر دوی شما چشمان قهوه ای داشته باشید، معمولاً 25٪ این احتمال وجود دارد که اگر کودک شما دارای ژن مغلوب چشم آبی باشد، چشمان آبی داشته باشد. اما اگر فقط یکی از شما دارای ژن چشم آبی و دیگری دارای دو ژن قهوه ای غالب باشد، در این صورت کمتر از 1 درصد احتمال دارد که کودک چشم آبی داشته باشید.

هر فرد دارای دو نسخه از هر ژن است، یک نسخه از مادر و یک نسخه از پدر به ارث رسیده است. هموزیگوس به این معنی است که این دو نسخه مطابقت دارند (برای مثال، شاید هر دو نسخه برای چشم های قهوه ای باشد). اگر کسی هتروزیگوت باشد به این معنی است که دو نسخه از این ژن متفاوت هستند (مثلاً یکی برای قهوه ای و دیگری برای غیر قهوه ای). معمولاً با نگاه کردن به رنگ چشم فرد مشخص نیست که آیا او هتروزیگوت است یا هموزیگوت.

ژن ها چگونه با هم کار می کنند؟

به خاطر داشته باشید که وراثت رنگ چشم خیلی هم ساده نیست زیرا پلی ژنیک است، به این معنی که این صفت نه تحت تأثیر یک ژن، بلکه توسط چندین ژن با هم کار می کند. حتی اگر واضح ترین ژن در نظر گرفته شود. برای مثال کسی با رنگ چشم قهوه ای بیشترین کنترل را بر روی رنگ چشم ،در مقابل همه رنگ چشم های دیگر دارد، اما هنوز چند مورد قابل توجه دیگر وجود دارد:

  • رنگ چشم والدین
  • آیا والدین برای آن رنگ همگن هستند یا ناهمگن
  • رنگ چشم والدین غالب یا مغلوب باشد

تسلط ژن چیست؟

تسلط یک کپی از ژن بر روی دیگری بدان معنی است که نسخه غالب تأثیری دارد که قابل رویت است، در این حالت مثلا می بینید که فرد دارای چشم های قهوه ای است. قهوه ای (و گاهی سبز) غالب تلقی می شوند. بنابراین ممکن است یک فرد چشم قهوه ای دارای یک نسخه قهوه ای و یک نسخه غیر قهوه ای ژن باشد و هر نسخه ممکن است به فرزندانش منتقل شود.

دو پدر و مادر چشم قهوه ای (اگر هر دو هتروزیگوت باشند) می توانند یک کودک چشم آبی داشته باشند. با این قوانین، به نظر می رسد که دو پدر و مادر چشم آبی نمی توانند یک کودک چشمی قهوه ای داشته باشند، زیرا افراد چشم آبی هموزیگوت هستند. با این حال، از آن جا که رنگ چشم چندوجهی است، چندین ژن دیگر نیز اثرات خود را اعمال می کنند. بنابراین بله، اگرچه غیرمعمول است، اما در والدین چشمی آبی داشتن کودک چشم قهوه ای بسیار محتمل است!

برای آبی شدن چشم بچه چه کار کنم؟ با توجه به بررسی ژن های والدین می توان احتمالات ممکن برای رنگ چشم فرزندان را پیش بینی کرد. جدول زیر احتمالات ممکن را نشان می دهد.

پیش بینی رنگ چشم بچه