الگوی توارث اتوزومال غالب

الگوی توارث اتوزومال غالب

الگوی توارث اتوزومال غالب به چه صورت است؟

الگوی توارث اتوزومال غالب (Autosomal dominant) یکی از راه هایی است که به واسطه آن یک صفت یا اختلال یا بیماری می تواند از والدین به نسل های بعدی خانواده ها منتقل شود. در بیماری های اتوزومال غالب اگر ژن غیر طبیعی را فقط از یکی از والدین دریافت کنید، به این بیماری مبتلا خواهید شد همچنین در این تیپ بیماری ها اغلب یکی از والدین به آن بیماری مبتلا می باشد.

اتوزوم یعنی چه؟

آیا ناقلی برای اختلالات اتوزومال غالب وجود دارد؟

اختلالات ژنتیکی با توارث غالب آن دست از بیماری هایی هستند که جهش (موتاسیون) فقط در یک نسخه از جفت ژن برای ایجاد اختلال لازم است. فردی که ناقل یک جهش برای یک اختلال غالب است، در اکثر موارد، علائم این اختلال را از خود نشان می دهد و تحت تأثیر آن اختلال قرار می گیرد. به این ترتیب زمانی که یک ژن از مجوع 2 ژن خاص، از حالت طبیعی خارج می شود، فرد به بیماری با الگوی غالب مبتلا خواهد شد. در نهایت می توان اینطور نتیجه گرفت که برای بیماری هایی با الگوی توارث اتوزوم غالب، نمیتوان یک فرد ناقل داشت. به عبارتی ساده تر می توان گفت که تقریبا هیچ فردی نمی تواند برای بیماری های اتوزوم “غالب” ناقل باشد.

نویسنده و مترجم: دکتر سارا فرخی مشاور ژنتیک

Leave A Comment