شکست های کروموزومی

شکست های کروموزومی

نام آزمایشبررسی حساسیت پرتوی (شکست های کروموزومی)
نام بخشسیتوژنتیک
نوع نمونهخون
شرایط نگهداریدر زمان نمونه گیری حداقل ۵ روز از مصرف آنتی بیوتیک گذشته باشد
نمونه کمتر از ۲۴ ساعت باید به مرکز ژنتیک ارسال گردد.
نمونه در دمای خنک نگهداری گردد (از یخ زدگی نمونه جدا جلوگیری شود).
موارد درخواستافراد دچار یا مشکوک به:
آتاکسی تلانژکتیازی
سندروم کوکایین
آنمی فانکونی
سندروم روبرت
نقص ایمنی مرکب
اختلال در یادگیری
ضعف عضلانی
نقص سیستم ایمنی
حساسیت به پرتوهای یونساز
حساسیت به پرتو فرا بنفش
حساسیت به داروهای شیمی درمانی
روشکشت سلولی
زمان انجام آزمایش۱۴-۷ روز