سندروم های ناپایداری کروموزومی

سندروم های ناپایداری کروموزومی

سندروم های ناپایداری کروموزومی کدامند؟

سندروم های ناپایداری کروموزومی گروهی از اختلالات ارثی هستند که با بی ثباتی کروموزومی و شکستگی به صورت خود به خود یا در پاسخ به عوامل آسیب رسان DNA ایجاد می شوند. بیشتر این سندرم ها به دلیل داشتن ارتباط با درجات متغیر نقص ایمنی، بیماری عفونی و خطر ابتلا به انواع خاصی از بدخیمی ها قابل توجه هستند.

سندروم های ناپایداری کروموزومی زیر نادر هستند. در این مقاله به بررسی این سندروم ها می پردازیم.

  1. telangiectasia Ataxia (AT)
  2. سندرم بلوم (BS)
  3. کم خونی فانکونی (FA)
  4. سندرم شکستگی نایژگن (NBS).

سایر سندرم های نادر مانند آتاکسی تلانژکتازی، اختلال نقص ایمنی، سندرم ناهنجاری های صورت، سندرم های کوکایین، تریکوتیودایستروفی، زردودرما پیگمنتوزوم، نقص DNA لیگاز I، کمبود PMS2 و نقایص ترمیم DNA نوترکیب (DNA-PKcs ، DNA 4) ، Cernunnos / XLF).

اتیولوژی

سندرم های ناپایداری کروموزومی به دلیل پروتئین های ناقص یا آنزیم هایی که منجر به شکستگی کروموزومی به صورت خود به خود یا در پاسخ به عوامل آسیب رسان DNA می شوند، ناپایداری کروموزومی را نشان می دهند.

برخی از سندروم های ناپایداری کروموزومی

1- AT یا آتاکسی تلانژکتازی یک بیماری مغلوب اتوزومی است که در درجه اول با آتاکسی مخچه مشخص می شود. این بیماری ناشی از جهش در ژن ATM (ATaxia telangiectasia جهش یافته) است، که منجر به از دست رفتن کامل پروتئین ATM (نوع کلاسیک) یا کاهش سطح آن (نوع وحشی) می شود. پروتئین ATM در شرایط عادی آسیب DNA را تشخیص می دهد و مکانیسم های ترمیم DNA را برای کاهش آسیب های ژنتیکی فعال می کند. نقص در عملکردهای نظارتی ژن ATM باعث جهش های سوماتیک می شود که منجر به تظاهرات بیماری می شود.

2- سندرم بلوم (BS) یک بیماری مغلوب اتوزومی است که به دلیل عدم وجود آنزیم BLM هلیکاز، نتیجه جهش در ژن BLM ایجاد می شود. ژن BLM یک هلیکاز RecQ و RECQL3 را رمزگذاری می کند، که به آن پروتئین سندرم بلوم (Blm) گفته می شود، که به حفظ پایداری DNA به ویژه هنگام ترمیم و تکثیر نوترکیب کمک می کند. این پروتئین درگیر در نظارت و ترمیم آسیب DNA است.

3- FA یا آنمی فانکونی نوعی اختلال ترمیم DNA است که در آن سلول ها نمی توانند آسیب DNA ناشی از اتصال بین متقاطع (ICL) را ترمیم کنند. این نقص سرانجام به بی ثباتی کروموزومی منجر می شود، به خصوص در معرض درمان با سمیت سلولی و مستعد عمومی به سرطان های خاص. FA می تواند ناشی از جهش در هر یک از 17 ژن مختلف FA (FANCA به FANCQ) باشد. شایع ترین ژن های جهش یافته در بیماران مبتلا به FA FANCA ، FANCC و FANCG هستند. الگوهای وراثت شامل AR، اتوزومال غالب (AD) و X-مرتبط می باشد.

4- NBS یک سندرم بی ثباتی کروموزوم اتوزومی مغلوب است که با نقص ایمنی همراه است. NBS نتیجه جهش در ژن nibrin (NBN) در 8q21 است. این محصول پروتئینی در ترمیم شکستگی های دو رشته DNA، ترمیم دفع پایه، نوترکیب میوز و نگهداری از تلومر نقش دارد.

سایر سندروم های ناپایداری کروموزومی شامل موارد زیر می باشد

  • سندروم شکنندگی
  • سندروم ICF
  • سندروم روبرت
  • زیرودرما پیگمنتازوم
  • سندروم کوکائین

Leave A Comment